Weblog @ rebex.cz

Weblogy na webu Rebexu
Welcome to Weblog @ rebex.cz Sign in | Help
in Search

VasekB

 • Vrácení hodnot z funkce v PowerShellu zpět do DOS-CMD scriptu

  Pěkně mne podusilo vrácení hodnot z funkce v PowerShellu zpět do DOS-CMD scriptu.
  Když se použije pro návrat hodnoty z funkce "return $hodnota", tak je výstup automaticky oříznut podle velikosti DOS-CMD okna, ve kterém to bylo spuštěno, což při předávání hodnot ve scriptu dál je docela problém ;o) Vzpomněl jsem si na problémy s vracením hodnot, které popisoval Martin Žugec
  http://martinzugec.blogspot.com/2008/08/returning-values-from-fuctions-in.html

  ale postrčilo mne až
  http://weblogs.asp.net/soever/archive/2008/12/09/powershell-output-capturing-and-text-wrapping-strange-quirks-solved.aspx

  a správně je tedy vracet pomocí "$hodnota | write-host" ("write-host $hodnota" nefunguje)

   
  Spuštění LogStatus.cmd v DOS-CMD okně  o velikosti Screen Buffer Size 80x50 uloží funkce Get-LogStatusKO do LogStatus.csv data zalomené na dva řádky. Pokud se totéž spustí v třeba 200x50, tak bude vše správně na jednom řádku.
   
  ----- LogStatus.cmd -----
  setlocalset logIn=.\LogStatus.txt
  set logOut=.\LogStatus.csv
  for /f "tokens=1,2 delims=;" %%i in ('powershell.exe -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -Command "& '.\LogStatus.ps1'" """%log%"""') do (
   if NOT exist "%logOut%" echo "Name","Value" > "%logOut%" 
   echo "%%i","%%j" > "%logOut%"
  )

  ----- LogStatus.cmd -----

   

  ----- LogStatus.ps1 -----

  Function Get-LogStatusOK {
   param([string]$File)
   $OutPut = 'data;1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
   # vraci spravnou, nezalomenou, hodnotu
   $OutPut | write-Host
  }
   
  Function Get-LogStatusKO {
   param([string]$File)
   $OutPut = 'data;1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
   # vraci zalomenou hodnotu podle delky okna
   return $OutPut
  }
   
  Get-LogStatusOK -File $args[0]
  Get-LogStatusKO -File $args[0]

  ----- LogStatus.ps1 -----

   

  ----- LogStatus.csv -----

  "Name","Value"
  "data","1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm" "data","1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm12"
  "34567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm",""

  ----- LogStatus.csv -----

 • Jak spustit PowerShell script s argumenty z CommandLine

  Po spuštění Script.cmd v DOS-CMD načte Script.ps1 datový soubor Data.txt a vrátí jako výstup tři hodnoty oddělené středníkem
  (jméno parsovaného souboru;počet řádek s 'Process failed';počet řádek s 'Process success'),
  které jsou načteny FOR/F cyklem a vypsány do CommandLine jako hodnoty oddělené čárkami.

  ----- Script.cmd -----

  set DataFile=.\Data.txt 
  for /f "tokens=1,2,3 delims=;" %%a in ('powershell.exe -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -Command "& '.\Script.ps1'" """%DataFile%"""') do (echo %%a,y%%b,%%c) 

  ----- Script.cmd -----

   

  ----- Script.ps1 -----

  Function Get-Data { 
  param([string]$File) 
   $FileContent = Get-Content $File 
   $Failed = ($FileContent | Select-String 'Process failed' | Measure-Object -Line).Lines 
   $Success= ($FileContent | Select-String 'Process success' | Measure-Object -Line).Lines 
   $OutPut = $($File+';'+$Success+';'+$Failed).Trim(' ') 
   return $OutPut 
  } 
  Get-Data -File $args[0]

  ----- Script.ps1 -----

   

  ----- Data.txt ----- 
  Data
  Process failed 
  Data 
  Process success

  ----- Data.txt -----

Powered by Community Server (Personal Edition), by Telligent Systems